Zámecká 777/78 Brno
+420 777 592 741
info@mojevoda.com

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti: Moje VODA s.r.o.

zapsané: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69646

se sídlem: Zámecká 777/78, Chrlice, 643 00 Brno
IČO: 29269075
DIČ: CZ29269075
Tel: +420 777 592 741
Email: info@mojevoda.com

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti moje VODA s.r.o a zákazníka, při dodávkách balené pramenité vody, aquamatů a dalšího zboží ze sortimentu společnosti Moje VODA s.r.o. na základě zákaznické objednávky.

b) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti Moje VODA s.r.o. pokud individuální smlouva nestanovuje jinak.

c) Uvedené všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Moje VODA s.r.o. (www.mojevoda.com).

d) Společnost Moje VODA s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit nebo měnit.

e) Veškeré vztahy mezi společností Moje VODA s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

a) Objednávka může být společnosti Moje VODA s.r.o. zaslána poštou na adresu sídla společnosti, telefonicky na telefonní číslo +420 777 592 741, nebo tak jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti Moje VODA s.r.o. viz kontakty, e-mailem na elektronickou adresu info@mojevoda.com , nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách společnosti Moje VODA s.r.o. ( www.mojevoda.com).

c) Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

  • Svojí identifikaci, tj. zákaznické číslo, nebo obchodní název firmy či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za zákazníka jednat.

  • Název objednávaného zboží, popřípadě také jeho popis.

  • Množství objednávaného zboží.

  • Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).

  • Pracovní dobu pro dodání zboží.

d) Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Moje VODA s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění, nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících se objednávka považuje za úplnou.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

a) Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku společnosti Moje VODA s.r.o.. Společnost Moje VODA s.r.o. poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný ceník platný pro dané období. Aktuální ceník je vždy vystaven na internetových stránkách společnosti Moje VODA s.r.o., www.mojevoda.com

b) Společnost Moje VODA s.r.o. si vyhrazuje právo upravit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném ceníku v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů způsobených nárůstem cen surovin nebo změnou směnných kurzů. Společnost Moje VODA s.r.o. bude zákazníka o těchto změnách neprodleně informovat.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Moje VODA s.r.o. uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.

  • V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Moje VODA s.r.o. uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad na kterém je uvedena platba v hotovosti.

  • Kupní cena za zboží, které společnost Moje VODA s.r.o. na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost Moje VODA s.r.o. zákazníkovi vystaví.

  • Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti Moje VODA s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností Moje VODA s.r.o. sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

  • Společnost Moje VODA s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti Moje VODA s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost Moje VODA s.r.o. právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti Moje VODA s.r.o. uhradí.

8. REKLAMACE A ZÁRUČNÍ DOBA

a) Zákazník je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat stav a funkčnost zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

b) Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Po uplynutí záruční doby opravy hradí zákazník a to i v případě, že má aquamat v pronájmu, nebo je mu zapůjčen, pokud individuální smlouva nestanovuje jinak.

10. SANITACE

a) Sanitace je důležitou součástí údržby výdejních aquamatů. Představuje kompletní čistění, dezinfekci a odstranění vodního kamene ze všech částí přístroje, které přicházejí do styku s vodou.

c) V případě, že smlouva obsahuje placenou sanitaci, je zákazník povinen tuto sanitaci provést. V případě odmítnutí provedení placené sanitace ze strany zákazníka je dodavatel oprávněn omezit záruku na aquamat a na kvalitu vody upravenou tímto aquamatem.

d) Sanitace stroje se řeší odvozem stroje do servisu a zapůjčením jiného stroje.

e) Ceny sanitace jsou platné podle aktuálního ceníku společnosti. Moje VODA s.r.o. uveřejněného na webových stránkách společnosti a to www.mojevoda.com

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2020